NOWA STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA "PRO-ACTIV" W RYDZYNIE Kliknij tutaj

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro – Activ” w Rydzynie zanim sformalizowało swoją działalność rejestracją stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadziło aktywne działania jako nieformalna grupa osób skupiona wokół Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie. Placówka ta powstała z dniem 1 kwietnia 1999 r, i pod kierownictwem mgr Adama Samola rozpoczęła funkcjonowanie skoncentrowane na terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej trzydziestu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszna.

Jednostką prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. F. Ratajczaka w Rydzynie, w którego oficynie placówka ma do chwili obecnej siedzibę. Bardzo szybko dla kadry oraz rodziców i opiekunów uczestnik WTZ stało się oczywistym, że działalność Warsztatów wychodzi poza ramy struktury jednostki samorządowej i wymaga szeregu działań samopomocowych oraz wykorzystania potencjału różnego rodzaju podmiotów chcących angażować się w problematykę osób niepełnosprawnych. Wycieczki i wyjazdy rehabilitacyjne, zarówno krajowe jak i zagraniczne, imprezy integracyjne, kiermasze, wernisaże i wystawy podopiecznych WTZ oraz charytatywne bale organizowano więc najczęściej pod egidą Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie. Jednakże takie rozwiązanie było poniekąd połowiczne, stąd w roku 2006 Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej podjął inicjatywę sformalizowania zasobów otoczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej i dnia 20 czerwca 2006 r. zarejestrowane zostało Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro – Activ” w Rydzynie.

Data rejestracji organizacji zbiegła się z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wprowadziła obowiązek finansowania przez samorząd powiatowy w pierwszym roku 5%,a w następnych latach 10 % kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Taki dualistyczny model konstrukcji budżetu WTZ spowodował sytuację, ze Powiat Leszczyński musiałby przekazać dotację na dofinansowanie kosztów działalności WTZ jednostce prowadzącej placówkę, czyli Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno -Wychowawczemu w Rydzynie, który z kolei jest jednostką organizacyjną Powiatu. Taka tożsamość podmiotowa możnaby określić, że „wymusiła” zmianę jednostki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie. Oczywistym stało się, ze rolę jednostki prowadzącej WTZ w Rydzynie będzie pełnić stowarzyszenie „Pro Activ”. Powyższa zmiana jednostki prowadzącej nastąpiła z dniem 1 października 2007 r. W okresie tym wybrany został zarząd stowarzyszenia, który pozostał w większości niezmiennym do chwili obecnej, a w skład którego weszły osoby zaangażowane w działalność organizacji.

Skład osobowy Zarządu stowarzyszenia przedstawia się następująco:
-Prezes: Stefan Szmania
-Wice-Prezes: Elżbieta Gazda
-Skarbnik: Agata Polewicz
-Sekretarz: Anna Metera
Członkowie:
-Adam Samol
-Zbigniew Zalesiński
-Zbigniew Dobrzyński

Pomimo tego, że nazwa stowarzyszenia i geneza jego powstania jednoznacznie wskazują, że przyczynkiem do inicjacji organizacji była problematyka osób niepełnosprawnych, to jednak wewnątrz organizacji ciągle przewijał się problem wykluczenia społecznego w odniesieniu do wielu innych grup niż jedynie osoby niepełnosprawne. Proces marginalizacji osób niepełnosprawnych bardzo często wiąże się z bezrobociem, ubóstwem, niewydolnością opiekuńczo -wychowawczą, uzależnieniami, brakiem poczucia sprawstwa i przynależności społecznej. Od przełomu 2007 i 2008 wśród członków stowarzyszenia rozpoczęła się dyskusja, czy w jakimś sensie poprzez inicjowanie działań skierowanych jedynie na osoby niepełnosprawne nieświadomie nie podsycamy wykluczenia tej grupy akcentując Ich inność, wobec grupy tej zachowujemy się „inaczej” niż w stosunku do pozostałych członków społeczeństwa. Z takiej optyki problemu niepełnosprawności powstała potrzeba szerszego spektrum działań stowarzyszenia. Problem wykluczenia niepełnosprawnych w perspektywie członków „Pro –Activ” nie może być rozwiązywany poniekąd oddzielnie, musi być elementem sprawnie funkcjonującego systemu reintegracji społecznej i zawodowej, odpowiednio skorelowanego i zarządzanego, skierowanego do wszystkich marginalizowanych i wykluczonych grup Powiatu Leszczyńskiego.
Mając takie wewnętrzne przekonanie osoby działające w stowarzyszeniu dostrzegły na poziomie Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszna deficyt ofert dla osób marginalizowanych. Stowarzyszenie zaczęło podejmować inicjatywy o szerszym charakterze, ukierunkowane na kompleksowy rozwój osób niepełnosprawnych.
W 2009 r. złożony został przez stowarzyszenie wniosek o dofinansowanie projektu „Trenerzy pracy na start”. Projekt ten został przyjęty do dofinansowanie i w kwocie prawie 100 000 zł. zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
W ramach tego przedsięwzięcia przeszkolono pięć osób, które otrzymały certyfikat „Trenera pracy osoby niepełnosprawnej”. Zadaniem trenerów było najpierw stworzenie z grupą dwudziestu osób niepełnosprawnych Indywidualnych Planów Pracy, w których określono możliwości i predyspozycje osób niepełnosprawnych. Choć projekt skierowany był na podjecie zatrudnienia to niezbędnym okazał się najpierw proces rehabilitacji społecznej samych uczestników, praca nad Ich motywacją, poczuciem własnej wartości, samoakceptacją i wkluczaniem w nurt życia społecznego. To dopiero po tym etapie trenerom udawało się określić zainteresowania osób biorących udział w projekcie, odkryć predyspozycje zawodowe. W asyście trenerów osoby niepełnosprawne chodziły na rozmowy kwalifikacyjne, a pracodawcy od trenerów dowiadywali się, jakie ulgi i przywileje, ale również obowiązki wiążą się z zatrudnieniem niepełnosprawnego pracownika. Kiedy niepełnosprawny podejmował zatrudnienie towarzyszył mu trener w procesie adaptacji w miejscu pracy, brał udział w rozwiązywaniu trudności w nowym środowisku, często był mediatorem pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa a nowo zatrudnianym niepełnosprawnym. Taki model poszukiwania pracy okazał się na tyle efektywny, że wskaźnik zatrudnienia w projekcie wyniósł 30%. Po zakończonym projekcie na terenie Powiatu Leszczyńskiego idea treningu pracy kontynuowana jest od 2010 r. w projekcie systemowym „Rozwijamy nasze szanse” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzenie w Lesznie. Jednostka ta zatrudniła w ramach powyższego projektu trenerów pracy dotychczas pracujących w stowarzyszeniu i trening pracy realizowany jest co roku z grupą 15 do 20 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Leszczyńskiego.
Podsumowując tematykę treningu pracy osób niepełnosprawnych można powiedzieć, że na terenie Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszna wbrew obiegowej opinii jest stosunkowo wielu pracodawców chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne. Zdecydowanie trudniej jest wskrzesić, a później utrzymać pozytywną motywację do pracy wśród samych niepełnosprawnych. Ogromne znaczenie ma też właściwe monitorowanie sytuacji niepełnosprawnego pracownika juz po podjęciu zatrudnienia.
W 2009 roku członkowie stowarzyszenia wraz z przedstawicielami administracji publicznej oraz aktywnymi członkami lokalnej społeczności z terenu Gminy Rydzyna i Włoszakowice wzięli udział w cyklu szkoleniowym zorganizowanym przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznaniu w ramach projektu „Partnerstwo lokalne droga rozwoju ekonomii społecznej”.
Podsumowaniem cyklu szkoleń była wizyta studyjna organizowana przez „Barkę” do Władysławowa, miejsca, gdzie powstała pierwsza wspólnota fundacji, potem uczestnicy wizyty odwiedzili Centrum Integracji Społecznej na Poznańskiem Piątkowie oraz Zawadach, gospodarstwo ekologiczne i ośrodek wypoczynkowy w Chudobczycach. Wizyta ta była połączona ze spotkaniami z ludźmi, którzy kiedyś będąc na tzw. ”samym dnie” dzięki pobytowi we wspólnotach „Barki”, potem Centrach Integracji Społecznej powrócili do „normalności”, dziś niektórzy z nich próbują oddać to co dostali, pomagając tym, którzy znaleźli się na zakręcie drogi życiowej.

Od tego momentu członkowie stowarzyszenia „Pro-Activ” nie zastanawiali się, czy tworzyć podmioty ekonomii społecznej jako aktywny element polityki społecznej, ale jak to zrobić. Pierwszą inicjatywą organizacji z tego obszaru było uzyskanie statusu Centrum Integracji Społecznej. Korzystając z doświadczeń i niezwykle cennego wsparcia samej „Barki” oraz organizacji zrzeszonych w sieci współpracy „Barka” stowarzyszenie podjęło szereg działań przygotowujących powstanie Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Biorąc pod uwagę niestabilność finansowania CIS-ów oraz brak systemu finansowanie bieżącego funkcjonowania tego typu podmiotów, a również fakt, że ciągle są to podmioty niezbyt znane w lokalnych społecznościach zanim przyjęto pierwszych uczestników 1 lutego 2012 r. do Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie główne działania Zarządu stowarzyszenia skoncentrowane były na budowaniu realnego trójsektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomi społecznej w Powiecie Leszczyńskiem, W pierwszej kolejności przekonywano władze samorządu powiatowego oraz gminnego o celowości i racjonalności utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Odbyło się kilkanaście spotkań z przedstawicielami lokalnego samorządu i sektora biznesu, na których stowarzyszenie przedstawiało funkcjonowanie ekonomii społecznej i rolę poszczególnych członków partnerstwa w procesie systemowego działania partnerstwa.
Zawiązanie platformy współpracy na rzecz powstania Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie spowodowało, że stowarzyszenie otrzymało w użytkowanie od Gminy Rydzyna budynek po byłej świetlicy wiejskiej w Kłodzie, w którym powstał CIS. Następnie dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu władz powiatowych kilka firm, którym bliska jest działalność prospołeczna prefinansowała usługi świadczone później przez uczestników Centrum , dzięki czemu można było rozpocząć działalność CIS bez środków zewnętrznych na bieżące funkcjonowanie. Następnie kolejni członkowie partnerstwa przekonani do słuszności idei przedsiębiorczości społecznej zaczęli współpracować z Centrum.
Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 205 000 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zakup wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w ramach realizowanych projektów systemowych dla łącznie 12 uczestników projektów dofinansowały pobyt w CIS w Kłodzie. Gmina Rydzyna, na terenie której działa Centrum prace porządkowe oraz opieki nad terenami zielonymi zleciła warsztatowi terenów zielonych utworzonemu w Centrum Integracji Społecznej, zaś Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze wykonuje przy udziale warsztatu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną CIS-u. Analogiczne zlecenia porządkowe wygenerowało Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz Gmina Krzemieniewo. Ta ostatnia także w trybie ustawy o zatrudnieniu socjalnym podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji na swoich mieszkańców uczestniczących w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej. W roku 2013 kolejna gmina Powiatu Leszczyńskiego, tym razem Gmina Lipno skierowała do Centrum swoich ośmiu mieszkańców w ramach projektu systemowego. Z kolei Gumna Święciechowa (także należąca do Powiatu Leszczyńskiego) powieliła model Gminy Krzemieniewo i podjęła stosowną uchwałę wynikającą z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie w bardzo krótkim czasie pokazała, że model reintegracji zawodowej i społecznej świadczonej w ramach podmiotów ekonomii społecznej osadzonych w partnerstwie lokalnym , pomimo ułomnego systemu finansowania jest efektywny i skuteczny.
Jednak równie szybko Zarząd stowarzyszenia zorientował się, że CIS to jedynie jedno z ogniw w łańcuchu podmiotów ekonomii społecznej, że należy tworzyć kolejne. Stąd w roku 2012 powstała idea utworzenia spółdzielni socjalnej skierowanej do grup wykluczenia społecznego z terenu Powiatu Leszczyńskiego. Zarząd stowarzyszenia podjął w końcu 2012 r. uchwałę o przystąpieniu do tworzenia grupy roboczej w celu powstania spółdzielni socjalnej osób prawnych. Spośród kadry Centrum Integracji Społecznej dwóch instruktorów warsztatów wzięło udział w grantowym projekcie unijnym realizowanym przez stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych z siedzibą w Poznaniu mającym na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do utworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz przyznanie środków na jej pierwsze wyposażenie.

Zgodnie z przeświadczeniem członków stowarzyszenia, ze spółdzielnia socjalna osób prawnych daje mocniejsze i bardziej solidne podstawy do zmierzenia się z konkurencją wolnorynkową, aniżeli spółdzielnia socjalna osób fizycznych w dniu 11 lutego 2013 r. zarejestrowana została „Spółdzielnia Socjalna Zielona Kłoda” założona przez dwie osoby prawne:

1.Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro – Activ” w Rydzynie.
2.Powiat Leszczyński.

Działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie i Spółdzielni Socjalnej - Zielona Kłoda w dość komplementarny sposób się uzupełniają, a działalność tej ostatniej jest alternatywą dla absolwentów CIS-u. W szczególności zaś pierwsi absolwenci Centrum Integracji Społecznej z początkiem czerwca br. stali się pracownikami spółdzielni. Partnerstwo stowarzyszenia i Powiatu Leszczyńskiego w kwestii spółdzielni wydaje się być niezwykle owocne, rokujące i rozwojowe. Dzięki współpracy stowarzyszenia i samorządu powiatowego każdy z członków założycieli wnosi nową jakość i współpracę w rozwój partnerstwa, a w konsekwencji rozwój społecznej gospodarki rynkowej. Korzyści są obopólne, a ewentualne rozbieżności i różnice na podłożu organizacyjnym, choć czasem bardzo trudne i konfliktogenne, to przy pozytywnym współdziałaniu dwóch stron owocują realnym partnerstwem społeczno publicznym służącym dobru osób marginalizowanych.

Pomimo wielu trudności związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, trudności przede wszystkim trudności finansowych, doświadczenie stowarzyszenia wskazuje, że tworzenie i rozwój podmiotów społecznej gospodarki rynkowej jest skutecznym i właściwym kierunkiem rozwoju aktywnych form pomocy społecznej.Z tej przyczyny jako rozwój usług stowarzyszenie „Pro–Activ” planuje rozpocząć realizację kolejnego przedsięwzięcia, w szczególności utworzenie społecznego gospodarstwa ekologicznego.