CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie powołało do życia Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (CIS) na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z października 2009 roku.Pierwsi uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie pojawili się w lutym 2012roku.

To dzięki współpracy z Gminą Rydzyna stowarzyszenie otrzymało w użytkowanie budynek byłej świetlicy wiejskiej w Kłodzie,który wyremontowany został przez samych już uczestników CIS.

Placówka przeznaczona jest dla 30 osób,którzy z powodu różnego rodzaju trudności życiowych typu bezrobocie,niepełnosprawność,uzależnienia,konflikt z prawem znaleźli się w grupie osób nieaktywnych zawodowo i społecznie.To dla nich kadra CIS czyli kierownik,instruktorzy zawodu,pracownik socjalny i psycholog przygotowują ścieżkę powrotu do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

W Centrum Integracji Społecznej na nowo odbywa się:
• kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu;
• nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
• naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
• uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W chwili obecnej, Centrum prowadzi cztery warsztaty tematyczne: budowlano-remontowy, ogrodniczy i pielęgnacji terenów zielonych, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz warsztat rękodzieła. Co, ważne, uczestnicy warsztatów, pod okiem instruktora, będą świadczyć te usługi jako firma społeczna działająca jak przedsiębiorstwo rynkowe. Praca uczestników warsztatów stanowi bardzo ważny element programu edukacyjnego i ma decydujący wpływ na ich skuteczną aktywizację zawodową oraz społeczną.

Centrum Integracji Społecznej, jako podmiot ekonomii społecznej, oferuje następujące usługi:
• wykonawstwo prac remontowych (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie i inne prace wykończeniowe);
• pielęgnację terenów zielonych, w tym projektowanie i realizację projektów;
• prace porządkowe, w tym sprzątanie ulic i chodników, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odśnieżanie;
• utrzymywanie czystości i dbałość o linie brzegowe zbiorników wodnych;
• sprzątanie rowów leżących w pasie dróg gminnych i powiatowych;
• obsługę imprez masowych pod kątem utrzymania czystości przed, w trakcie i po imprezie;
• usługi opiekuńcze w stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Wypracowane dochody przeznacza się na odbudowywanie kompetencji społecznych uczestników.

Uczestnictwo w Centrum trwać może do 18 miesięcy,a substytutem wynagrodzenia za pracę wykonywaną w placówce jest świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.CIS to instytucja,gdzie reintegracja społeczna i zawodowa odbywa się równolegle,dzięki czemu szansa na powrót do pełnienia przez uczestników ról społecznych i zawodowych jest zmaksymalizowana.

CIS dysponuje także własnym środkiem transportu, co umożliwia dojazd uczestników do miejsca wykonywanej pracy.Warto podkreślić, że zlecenia wykonywane są pod nadzorem instruktora warsztatu, co zapewnia najwyższą jakość usług. Wypracowane dochody Centrum przeznacza na swoją działalność. Dodatkowo, Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” pozyskało 205 000 zł. dotacji od Marszałka na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej.

Niezbędnym ogniwem w systemowej reintegracji społecznej i zawodowej na terenie Powiatu Leszczyńskiego jest powstawanie kolejnych podmiotów ekonomii społecznej.Stąd na terenie powiatu leszczyńskiego ziemskiego powstała pierwsza spółdzielnia socjalna. „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna” mająca być odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego, z jakim borykają się osoby bezrobotne, niepełnosprawne, po zakończonych terapiach różnego rodzaju uzależnień, a także opuszczające zakłady karne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Wspierając naszą inicjatywę, zapobiegasz wykluczeniu społecznemu na terenie gmin Powiatu Leszczyńskiego!

Więcej informacji o możliwościach współpracy z CIS pod nr tel: 65-5388593 oraz 781 581 216.

Zdjęcia miesiąc luty

Zdjęcia miesiąc czerwiec